BIM infrastruktūras projektos

Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par BIM procesiem; Latvijā publiski pieejamo BIM dokumentāciju; infrastruktūras projektu specifiku un atšķirībām no ēku projektiem; BIM aktualitātēm Latvijas ceļu būvniecībā. Kursā tiek apskatīta 3D virsmas izveide no topogrāfijas uzmērījumiem, punktu mākoņa pielietošana virsmas izveidē, ceļu, tiltu un ārējo inženiertīklu  BIM modeļi, ceļu projekta elementu savietojamība un 3D virsmu izmantošana būvniecībā.

Kursa praktiskajā daļā paredzēti uzdevumi, izmantojot specializētu, infrastruktūras projektiem paredzētu tiešsaistes platformu InfraKit.

Lasīt vairāk

Komunikācija BIM projektos

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM izmantošanu būvniecības procesa vadībā un komunikācijā. Definēt pamatnostādnes veiksmīgai BIM procesa izpildei, katram būvniecības projektā iesaistītajam dalībniekam. Kursā paredzēta praktisku iemaņu apgūšana darbā ar savietoto modeli, vadības un komunikācijas pamatuzdevumu izpildei. Ar praktisku uzdevumu palīdzību vairākās programmās (Revit, Solibri Office, Microsoft Excel – nodrošina kursu organizators) dalībnieki gūst izpratni par iespējām efektivizēt vadības un komunikācijas funkcijas, pielietojot savietoto modeli.

Lasīt vairāk

BIM modelēšana EL un ESS projektēšanā

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par elektroinstalācijas un elektronisko sakaru sistēmu modelēšanas pamatprincipiem BIM. Iepazīties ar iespējām ko sniedz BIM platforma EL un ESS sadaļu projektēšanā, darbību automatizāciju un savstarpējo projekta sadaļu koordināciju. Ar praktisku uzdevumu palīdzību autorprogrammās Autodesk Revit un CADMATIC Electrical (nodrošina kursu organizators) apgūt vispārīgu EL un ESS projektu izstrādi BIM platformā, ietverot sasaisti starp dažādām sadaļām, izmaiņu veikšanu, risinājumu atspoguļošanu, projekta noformēšanu un specifikāciju automātisku izveidi atbilstoši prasībām.

Lasīt vairāk

Efektīva BIM projektu vadība

Kursa mērķis sniegt pamat zināšanas par BIM projektu vadību un galvenajiem aspektiem kas ļauj veiksmīgi realizēt būvprojektus. Kursa ietvaros tiek salīdzināti BIM projekti ar klasisko projekta vadību, iegūtas prasmes BIM dokumentācijas sagatavošanā (PIP, BIP), iegūta izpratne par BIM koordinatora lomu būvprojektā kā arī pamatprincipi darbam vienotajā datu vidē. Kursa ietvaros tiek apskatīti arī dažādi projektu vadības aspekti, kas tiešā veidā nav saistīti ar BIM, bet ir priekšnoteikumi kvalitatīvai BIM projektu realizācijai.

BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM izmantošanu būvniecības procesa plānošanā un izpildes kontrolē. Definēt pamatnostādnes veiksmīgai BIM procesa izpildei, katram būvniecības projektā iesaistītajam dalībniekam, tai skaitā nepieciešamo resursu plānošanā un nodrošināšanā. Kursā paredzēta praktisku iemaņu apgūšana darbā ar savietoto modeli, plānošanas un uzraudzības pamatuzdevumu izpildei. Dalībnieki gūst izpratni par iespējām efektivizēt darbu progresa atsekošanas un kontroles funkcijas, pielietojot savietoto modeli un autorprogrammu Bexel Manager (nodrošina kursu organizators).

Lasīt vairāk

BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par BIM modelēšanas darbības jomu būvkonstrukciju projektēšanā, nepieciešamību un pamatprincipiem. Iepazīties ar galvenajiem pamatprincipiem projekta izstrādē, pielietojot BIM kā informācijas apmaiņas pamatu, kā arī praktiski iepazīties ar darbībām, kuras izpildāmas, lai realizētu BIM projektus. Kursa ietvaros paredzēti praktiskie uzdevumi izmantojot autorprogrammas Autodesk Revit, Trimble Tekla Structures, Robot Structural Analysis /Axis VM, Solibri Office (nodrošina kursu organizētājs).

BIM koordinēšana

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar koordinēšanas, jeb kvalitātes kontroles principiem BIM projektu īstenošanai gan projektēšanas, gan būvniecības fāzēs un apgūt praktiskas tehniskās koordinēšanas iemaņas ar specifiskiem rīkiem.

Kursa laikā ar patstāvīgi veicamu praktisku uzdevumu palīdzību tiek apskatīts, kādas prasības projektos visbiežāk tiek definētas, kā tās pārbaudīt, kādas kļūdas tiek pieļautas prasību izpildē un kā tās atrisināt, izmantojot koordinēšanas rīkus – Navisworks Manage, Solibri Office (nodrošina kursu organizētājs).

BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse

Kursa mērķis sniegt pamatzināšanas par veiksmīgu BIM ieviešanu organizācijās. Kursā tiek apskatīts ieviešanas process, nepieciešamo resursu apzināšana, organizācijas analīze, pārmaiņu vadību, kā arī praktiski veikta BIM ieviešanas plāna sastādīšana.

Lasīt vairāk

BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā

Kursa mērķis sniegt pamatzināšanas arhitektūras modelēšanā BIM vidē izmantojot populārākās autorprogrammas – Autodesk Revit, ArchiCad (nodrošina kursu organizētājs). Iepazīties ar galvenajiem pamatprincipiem un atšķirībām dažādu konstrukciju un elementu modelēšanā, izvietošanā un koriģēšanā. Praktiski iepazīties ar darbībām, kas veicamas, lai patstāvīgi uzsāktu arhitektūras modelēšanu BIM vidē.

BIM modelēšana AVK un UK projektēšanā

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par inženierkomunikāciju AVK un UK sadaļu modelēšanas pamatprincipiem BIM. Iepazīties ar iespējām ko sniedz BIM platforma inženierkomunikāciju projektēšanā, darbību automatizāciju, vienotas sistēmas izveidi un savstarpējo inženiersistēmu koordināciju. Praktiski apgūt vispārīgu inženiersistēmu projekta izstrādi BIM platformā, ietverot sasaisti starp dažādām sadaļām, izmaiņu veikšanu, risinājumu atspoguļošanu, projekta noformēšanu un specifikāciju automātisku izveidi atbilstoši prasībām.

3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par 3D tehnoloģiju (lāzerskanēšanas, dronu un ceļu būves 3D mašīnu) pielietojumu un iespējām infrastruktūras izbūvē un BIM datu integrāciju. Uzmanība tiks vērsta uz tehnoloģijām būvlaukumā būvniecības procesu nodrošināšanai un apjomu iegūšanai.

Praktiskās daļas ietvaros tiek iegūta izpratne par 3D virsmu izveidi no 2D topogrāfiskiem datiem; apskatīti XML formāti, to ierobežojumi un integrācija BIM un būvniecības procesos. Tiek apskatīti būvapjomu aprēķini un salīdzināšana ar dažādām populārākām CAD programmatūrām. Tiek apskatīta 3D datu kopu izmantošana CAD programmatūrās.

Lasīt vairāk

3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē

Kursa mērķis sniegt priekšstatu par 3D datu ieguvi ar dažādām tehnoloģijām – 3D lāzerskeneri, bezpilota gaisa kuģi, 3D tālmēri u.c., par iegūto datu izmantošanas iespējām, lai nodrošinātu dažādas detalizētības un precizitātes BIM modeļu izveidi –  arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā  vai būvniecības procesa kontrolē.   Iepazīties ar galvenajiem pamatprincipiem  tehnoloģiju izmantošanā un iegūto rezultātu pārnešana uz 3D BIM modeli. Sniegt priekšstatu par būvniecības procesu kontroli, pielietojot 3D izejas datus.

Aprīlis 2024

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Events for Aprīlis

1st

No Events
Events for Aprīlis

2nd

No Events
Events for Aprīlis

3rd

No Events
Events for Aprīlis

4th

No Events
Events for Aprīlis

5th

No Events
Events for Aprīlis

6th

No Events
Events for Aprīlis

7th

No Events
Events for Aprīlis

8th

No Events
Events for Aprīlis

9th

No Events
Events for Aprīlis

10th

No Events
Events for Aprīlis

11th

No Events
Events for Aprīlis

12th

No Events
Events for Aprīlis

13th

No Events
Events for Aprīlis

14th

No Events
Events for Aprīlis

15th

No Events
Events for Aprīlis

16th

No Events
Events for Aprīlis

17th

No Events
Events for Aprīlis

18th

No Events
Events for Aprīlis

19th

No Events
Events for Aprīlis

20th

No Events
Events for Aprīlis

21st

No Events
Events for Aprīlis

22nd

No Events
Events for Aprīlis

23rd

No Events
Events for Aprīlis

24th

No Events
Events for Aprīlis

25th

No Events
Events for Aprīlis

26th

No Events
Events for Aprīlis

27th

No Events
Events for Aprīlis

28th

No Events
Events for Aprīlis

29th

No Events
Events for Aprīlis

30th

No Events

Šobrīd netiek plānoti jauni BIM kursi.

Iepazīties ar 2022. gadā īstenoto kursu saturu un to prezentācijas materiāliem variet, pie sevi interesējošā kursa spiežot “LASĪT VAIRĀK”!

Piesakoties kursiem, Dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei atbilstoši Rīgas Tehniskās universitātes fizisko personu datu aizsardzības politikai un Eiropas Savienības 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 prasībām. Personas datu apstrāde notiek, lai nodrošinātu: komunikāciju ar dalībnieku; kursu norisi; dalībnieka piekļuvi mācību materiāliem; dalībnieka informēšanu par apmācību kursu jaunumiem; kā arī, lai sagatavotu apliecību par programmas apguvi. Lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitātes kontroli atbilstoši SIA “Latvijas Standarts” prasībām, kursu laikā var tikt veikta audiovizuālas informācijas fiksēšana un publicēšana masu medijos.

BIM elementu veidošana ar Autodesk Revit– MAKSAS KURSS

Kursā tiek apskatīta BIM elementu uzbūve, izveide, rediģēšana un pielietošana programmatūrā Autodesk Revit, iegūstot teorētisku un praktisku pieredzi darbā ar galveno BIM modeļu sastāvdaļu – BIM elementiem. Kursa mērķis sniegt pamatzināšanas Autodesk Revit saimju (family) modelēšanā arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanai BIM vidē. Iepazīties ar galvenajiem pamatprincipiem un atšķirībām dažādu Revit saimju izveidē, rediģēšanā, izvietošanā projektā un to izmantošanā. Praktiski iepazīties ar darbībām, kas veicamas, lai patstāvīgi veidotu saimes projektēšanas vajadzībām.

Lasīt vairāk