BIM APMĀCĪBAS

No 2021.gada aprīļa līdz novembrim īstenotajās apmācībās zinoši un praktizējoši Latvijas BIM speciālisti Kristaps Ritvars Ronis, Jānis Berķis, Artūrs Neiburgs, Jurģis Zemītis, Dārta Ļaudaka un Māris Kaļinka piedāvāja četrus praktisko nodarbību kursus darbam ar specializētām BIM programmatūrām (BIM modelēšana arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšanā, BIM modelēšana inženiersistēmu projektēšanā, BIM koordinēšana un BIM savietotā modeļa izmantošana būvniecības procesā) un divus praktiskos seminārus vispārīgākam ieskatam (BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse, 3D skenēšana izejas datu ieguvē, apstrādē un BIM modeļu izveidē).

Kopumā bezmaksas apmācību ietvaros notika 27 praktisko kursu un semināru grupu nodarbības, katra 8 akadēmisko stundu garumā.

No 2020.gada augusta līdz decembrim sadarbībā ar CMB Inženieru kompetences centru, SIA «Latvijas standarts» iepirkuma rezultātā īstenota apmācību programma BIM praktiskai ieviešanai Latvijas būvniecības uzņēmumos un pielietošanai projektos. Apmācību programmas ietvaros izveidoti trīs kursu moduļi – BIM modelēšana, BIM koordinēšana, BIM informācijas vadība, sekmējot vienota BIM apmācību satura nodrošināšanu būvspeciālistiem. Vairāk nekā 300 dažādu būvniecības jomu pārstāvjiem bija dota iespēja bezmaksas gūt pamatzināšanas un papildināt savu kompetenci BIM tehnoloģijās. Apkopotie projekta rezultāti, dalībnieku atsauksmes un lektoru secinājumi iesniegti EM tālākai BIM ceļa kartes īstenošanai.